-ведуть облік первинних організацій, об’єднань однополчан частин, кораблів, з’єднань, клубів за фаховими інтересами, спрямовують їх діяльність, узагальнюють і поширюють досвід їх роботи, здійснюють навчання ветеранського активу. У разі банкрутства або ліквідації підприємства з різних економічних та інших причин первинні організації ветеранів таких підприємств рішенням рад відповідних районних або міських організацій ветеранів знімаються з обліку, а члени організації переходять на облік у первинні організації за місцем проживання;

-представляють і захищають свої законні інтереси та інтереси членів у державних органах влади, органах місцевого самоврядування та громадських організаціях, підтримують тісні зв’язки з профспілковими, благодійними, іншими об’єднаннями громадян, керівниками підприємств, установ, бізнес структур з метою вирішення ветеранських проблем;

-вирішують питання патріотичного і трудового виховання молоді на кращих традиціях старших поколінь, підтримують постійний зв’язок з військкоматами, беруть участь у виховних заходах по підготовці

допризовників та призовників до служби у Збройних Силах України;

-сприяють увічненню Перемоги у Другій Світовій війні та її вирішальній складовій — Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, разом з зацікавленими організаціями беруть участь у розробці і реалізації конкретних програм, спрямованих на поліпшення умов життя, стану здоров’я і побуту членів організації, створюють громадські фонди ветеранів;

— піклуються про залучення членів організацій до громадської і посильної трудової діяльності, з цією метою створюють клуби ветеранів, колективи самодіяльності, садово-городні кооперативи.

Організації ветеранів обласних центрів та інших міст з районним поділом підпорядковують районні ветеранські організації, які діють у місті. Вищими керівними органами цих організацій є конференції, які скликаються один раз в 4 роки. Конференції заслуховують звіти рад і ревізійних комісій, доповіді мандатних комісій щодо правомірності обраних і присутніх делегатів, визначають головні напрямки діяльності організацій і їх рад, обирають відкритим або таємним голосуванням новий склад рад і ревізійних комісій строком на 4 роки у кількості, яку визначають конференції. Делегати цих конференцій обираються на конференціях районних організацій міста згідно з нормою встановленою відповідною міською радою пропорційно кількості членів організації.

Ради цих організацій обирають голову, президію, кількісний і -ерсональний склад якої визначається радою, заступників голови, відповідального секретаря ради, строком на 4 роки.

Утворюють, відповідно до затвердженої вертикалі у своєму складі з членів рад і активістів комітети: ветеранів війни, ветеранів праці та дітей війни, ветеранів військової служби; комісії: організаційно-методичні, медико-соціальні, міжнародних зв’язків, по роботі з молоддю; Центри захисту правди історії Другої Світової війни та її вирішальної складової- Великої Вітчизняної війни, волонтерські центри, прес-центри, виконавчі апарати, інші підрозділи, виходячи з практичної необхідності.

Концентрують зусилля районних організацій на здійсненні загальноміських заходів по життєзабезпеченню членів організацій, залученню їх до активної участі в громадському житті міста, організовують навчання ветеранського активу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід діяльності районних, а також первинних організацій ветеранів. Вони можуть створювати ветеранські кооперативи, інші об’єднання з метою’ залучення членів організацій до посильної трудової діяльності, сприяють організації дозвілля, інших форм ветеранської самодіяльності.

Голови рад районних, районних у містах, райміських, міських організацій ветеранів разом з заступниками голів, відповідальними секретарями, іншими членами президії представляють інтереси організацій у відповідних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, підтримують тісні зв’язки з громадськими організаціями, спільно з ними вирішують питання соціального і правового захисту — медичного, побутового, торговельного та іншого забезпечення членів організацій, ведуть особистий прийом, розглядають письмові і усні скарги членів організацій, вирішують інші питання, пов’язані з керівництвом і діяльністю ветеранських організацій.

Районні, районні у містах, райміські, міські організації ветеранів в тому числі обласних центрів та інших міст з районним поділом в своїй діяльності керуються цим Статутом і легалізують свою діяльність в установленому законом порядку.

9.Організації ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя підпорядковують і спрямовують діяльність районних, районних у містах, райміських, міських організацій ветеранів. їх вищими керівними органами є конференції, які скликаються один раз в 4 роки. Вони заслуховують звіти рад і ревізійних комісій, доповіді мандатних комісій щодо правомірності обраних і присутніх делегатів, визначають головні напрямки роботи, обирають відкритим або таємним голосуванням новий склад рад і ревізійних комісій у кількості, яку визначають конференції, вирішують інші питання, пов’язані з діяльністю ветеранських організацій.

Делегати обираються на конференціях районних, районних у містах, райміських і міських організацій (крім організацій обласних центрів і міст з районним поділом) згідно з нормою, встановленою відповідними радами організацій ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя пропорційно кількості членів організації.

Конференції вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини обраних делегатів. Постанови конференцій приймаються більшістю присутніх делегатів.

Ради організацій ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя:

-обирають голову, президію, кількісний і персональний склад якої визначається радою, першого заступника, заступників голови, відповідального секретаря ради строком на 4 роки;

-відповідно до затвердженої вертикалі структурних підрозділів ради утворюють у своєму складі з членів рад і активістів комітети: ветеранів війни, ветеранів праці та дітей війни, ветеранів військової служби, комісії: організаційно-методичні, медико-соціальні, міжнародних зв’язків, по роботі з молоддю; Центри: захисту правди історії Другої Світової війни та її вирішальної складової - Великої Вітчизняної війни, волонтерські центри «Пенсіонер»; прес-центри, виконавчі апарати та інші підрозділи, виходячи з практичної необхідності;

-розглядають і вирішують питання організаторської, благодійницької і виховної роботи, координують діяльність рад районних, районних у містах, райміських, міських організацій ветеранів;

-представляють і захищають законні інтереси організацій та своїх членів у державних органах та громадських організаціях. Вносять пропозиції до державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, профспілкових, благодійницьких та інших організацій по вирішенню проблем ветеранів;

—  беруть активну участь у розробці і реалізації комплексних програм, спрямованих на поліпшення умов життя ветеранів, у забезпеченні контролю за їх реалізацією;

—  спрямовують зусилля районних, районних у містах, райміських і міських організацій на залучення ветеранів до громадської і посильної трудової діяльності, надання необхідної допомоги звільненим в запас або відставку ветеранам військової служби у влаштуванні їхнього життя в цивільних умовах, задоволенні законних прав та інтересів всіх людей похилого віку;

—  сприяють увічненню Перемоги у Другій Світовій війні та її вирішальній складовій — Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, координують діяльність районних, районних у містах, райміських, міських організацій ветеранів по патріотичному і трудовому вихованню молоді на кращих традиціях старших поколінь;

—  вивчають форми і методи роботи об’єднань громадян, що мають відношення до благодійницької діяльності, з метою використання найбільш ефективних з них у практиці ветеранських організацій;

—  узагальнюють і поширюють позитивний досвід ветеранських організацій, організовують навчання ветеранського активу;

—  засновують Почесні грамоти, Подяки та звання Почесного активіста.

Голови рад організацій ветеранів Автономної Республіки Крим,

областей, міст Києва і Севастополя разом з першими заступниками, заступниками голів, відповідальними секретарями, головами комітетів, комісій, центрів, забезпечують керівництво діяльністю районних, районних у містах, райміських, міських організацій, їх рад, президій, комітетів, комісій і центрів. Спільно з державними органами Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, зацікавленими громадськими організаціями вирішують соціально-побутові проблеми ветеранів, всіх громадян похилого віку, забезпечують участь ветеранських організацій в громадсько-політичному житті регіонів. Ведуть особистий прийом, розглядають письмові і усні звернення членів організацій. Вирішують інші питання діяльності ветеранських організацій.

Організації ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в своїй діяльності керуються цим Статутом і легалізують свою діяльність в установленому законом порядку.

Ю.Вищим керівним органом Організації ветеранів України є з’їзд Організації, який скликається Радою не рідше одного разу на 4 роки. З’їзд заслуховує звіти Ради і Ревізійної комісії, доповідь мандатної комісії щодо правомірності обраних і присутніх делегатів, визначає головні напрямки роботи Організації, її Ради, вносить зміни і доповнення до Статуту, а також в Положення про ревізійні комісії ветеранських організацій, обирає відкритим або таємним голосуванням новий склад Ради і Ревізійної комісії строком на 4 роки в кількості, яку визначає з’їзд, вирішує питання щодо припинення діяльності Організації, реалізує право власності на майно та кошти Організації, розглядає інші питання діяльності Організації.

Делегати з’їзду обираються конференціями організацій ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя згідно з затвердженою Радою Організації ветеранів України нормою представництва пропорційно кількості членів організації. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини обраних делегатів. Постанови з’їзду приймаються більшістю голосів присутніх делегатів.

11.В період між з’їздами керівництво діяльністю Організації здійснює її Рада.

Рада Організації ветеранів України:

—  обирає президію, кількісний і персональний склад якої визначає рада, голову, першого заступника, заступників голови, відповідального секретаря, секретаря Ради, строком на 4 роки;

—  утворює відповідно до затвердженої вертикалі структурних підрозділів комітети: ветеранів війни, ветеранів праці та дітей війни, ветеранів військової служби; комісії: організаційно-методичну, медико-соціальну, міжнародних зв’язків, по роботі з молоддю; центр захисту правди історії Другої Світової війни та її вирішальної складової — Великої Вітчизняної війни, інформаційно-аналітичний центр, волонтерський центр «Пенсіонер», прес-центр, затверджує їх керівників, заступників керівників, секретарів і склад, а також положення про комітети, комісії і центри, координує і контролює їх діяльність.

Комітети, комісії, центри вносять свої пропозиції: по розподілу і використанню цільових і благодійних коштів; формуванню планів роботи Ради; реалізації прийнятих рішень; наданню методичної і практичної допомоги структурним підрозділам рад організацій ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, Києва і Севастополя, організації навчання їх керівників;

— видає газету «Ветеран України», затверджує головного редактора і редколегію газети;

—  реалізує рішення з’їзду, свої постанови, забезпечує контроль за виконанням вимог Статуту, здійснює, в межах положень Статуту, керівництво організаціями ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, розглядає і вирішує питання організаторської, благодійницької і виховної роботи, узагальнює і поширює позитивний досвід ветеранських організацій, організовує навчання ветеранського активу;

—  представляє і захищає законні інтереси Організації і права своїх членів у державних та громадських органах, співпрацює і взаємодіє з ними у вирішенні конкретних питань ветеранського життя. Разом з міністерствами і відомствами, іншими органами державної влади, Федерацією профспілок України, іншими профоб’єднаннями, Федерацією роботодавців України, Національним Комітетом Товариства Червоного Хреста України, іншими громадськими об’єднаннями, сприяє розробці і виконанню комплексних програм, спрямованих на соціальний захист ветеранів, всіх громадян похилого віку, забезпечення активної діяльності територіальних центрів та відділень соціальної допомоги, будинків-інтернатів для одиноких ветеранів і інвалідів, забезпечення в них гуманних стосунків і високого рівня обслуговування;

-сприяє розвитку волонтерського руху в регіонах, мережі «Ветеранських аптек» та інших ланок соціальної сфери, організації навчання волонтерських кадрів;

-координує діяльність місцевих ветеранських організацій по увічненню Перемоги у Другій Світовій війні та її вирішальній складовій — Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, забезпечує загально-методичне керівництво їх роботою по патріотичному і трудовому вихованню молоді, вивченню позитивного досвіду у цьому напрямку і впровадженню його на місцях;

-сприяє вирішенню питань і проблем організації підприємств ветеранів та розвитку індивідуальної трудової діяльності ветеранів, садових ділянок та городництва;

-підтримує дружні стосунки з організаціями ветеранів Співдружності Незалежних Держав, інших країн, забезпечує обмін досвідом ветеранської діяльності з ними. З цією метою можуть здійснюватися відрядження за кордон активістів Організації;

-нагороджує рішенням президії керівників і активістів організацій ветеранів всіх рівнів за багаторічну і плідну роботу спеціально затвердженими Подяками, Почесними Грамотами і найвищою ветеранською відзнакою «Почесний ветеран України» з занесенням в Книгу Пошани Організації.

Подяками і Почесними грамотами можуть нагороджуватися також представники державних і місцевих органів влади, підприємств, установ, об’єднань громадян які підтримують діяльність Організації.

Рада розглядає клопотання органів державної влади щодо відзначення активістів ветеранських організацій державними нагородами;

—  сприяє радам організацій ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в поданні пропозицій щодо відзначення активістів ветеранського руху державними нагородами відповідним адміністраціям і іншим органам, їм надається також право застосувати свої почесні відзнаки;

—  встановлює звання «Почесний голова» ради організації ветеранів, як визнання бездоганної багаторічної праці в ім’я розвитку ветеранського руху в Україні. Це високе звання присвоюється головам рад організацій ветеранів всіх рівнів, які працювали на цих посадах 2 і більше звітних періодів. Рішення про присвоєння цього звання приймають збори первинних організацій, пленуми рад, конференції районних, районних у містах, райміських, міських, обласних, Кримської республіканської, Київської і Севастопольської міських організацій, з’їзд. За Почесним головою зберігається право брати участь в роботі відповідних рад, бути обраними до їх складу.

Голова Ради, разом з першим заступником, заступниками голови Ради, відповідальним секретарем, секретарем ради забезпечує керівництво Радою, її президією, виконавчим апаратом, представляє інтереси Організації в Адміністрації Президента України, Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України та інших органах державної влади. Вирішує питання фінансування Організації, відкриття рахунків у банках, є розпорядником коштів, підписує фінансові, інші документи, укладає угоди на співпрацю з об’єднаннями громадян. В разі його відсутності ці обов’язки виконує перший заступник голови.

Голова, перший заступник голови, заступники голови, відповідальний секретар, секретар, інші члени президії ведуть особистий прийом, розглядають письмові і усні звернення членів Організації, інших пенсіонерів, громадян похилого віку, вирішують інші питання діяльності Організації, що диктуються життям, Статутом.

Рада узагальнює і, в окремих випадках, вносить зміни і доповнення до Статуту Організації ветеранів України з наступним затвердженням їх з’їздом.

12.Рада Організації ветеранів України, ради організацій ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районних, районних у містах, райміських, міських організацій ветеранів проводять пленуми в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Пленуми рад вважаються правомочними при наявності більше половини складу ради. Постанови пленумів приймаються більшістю голосів присутніх членів ради.

В радах всіх рівнів створюються виконавчі апарати, основними завданнями яких являється обслуговування діяльності рад на основі норм Конституції України, діючого законодавства і Статуту Організації.

Між звітно-виборчими зборами, конференціями, з’їздами — ради організацій ветеранів всіх рівнів, при необхідності, доповнюють шляхом кооптування свій склад новими членами, але не більше як на одну третину, а також виводять з свого складу осіб на їх прохання, або за іншими мотивами. Рішення про кооптування або вивід із складу ради приймаються зборами, пленумами рад відповідних ветеранських організацій. З метою забезпечення більш тісного зв’язку з органами влади, громадськими організаціями вони можуть мати у своєму складі представників цих структур, які не є членами Організації.

Ради організацій ветеранів всіх рівнів за погодженням з відповідними органами влади і управління: рекомендують своїх представників для участі на громадських засадах у роботі державних органів, установ, організацій, підприємств, забезпечують участь своїх представників у засіданнях відповідних органів державної адміністрації, органів місцевого самоврядування при розгляді питань, які стосуються ветеранів. Разом з комісіями відповідних міністерств і відомств, державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування беруть участь у перевірці діяльності підприємств житлово-комунального та побутового господарств, транспортного обслуговування, торгівлі, громадського харчування, медичних установ, будинків-інтернатів, пансіонатів для людей похилого віку, добиваються усунення виявлених недоліків. Підтримують тісні зв’язки з органами соціального захисту населення, охорони здоров’я, профспілковими і іншими організаціями в справі раціонального лікування ветеранів, встановлюють дружні зв’язки з ветеранськими організаціями областей, міст, районів-побратимів та держав Співдружності, інших країн, можуть виступати в пресі, на радіо і телебаченні з питань діяльності ветеранських організацій, здійснювати видавничу діяльність.

Президії рад: Організації ветеранів України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,’ районних, районних у містах, райміських, міських організацій ветеранів підзвітні відповідним радам і є їх виконавчими органами. Вони організовують виконання постанов пленумів рад, своїх рішень, контролюють здійснення їх на місцях, забезпечують постійний зв’язок з ветеранськими організаціями, надають їм організаційну, методичну та іншу допомогу. Свої засідання вони проводять в міру необхідності. Засідання президії вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини їх складу. Постанови приймаються більшістю голосів присутніх членів президії.

Ревізійні комісії: Організації ветеранів України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районних, районних у містах, райміських, міських, первинних ветеранських організацій обирають на своїх засіданнях голів і заступників голів строком на 4 роки. Вони підзвітні відповідним — з’їзду, конференціям, зборам і здійснюють контроль за дотриманням статутних положень у діяльності організацій, фінансовими витратами, обліком і збереженням матеріальних цінностей на основі Положення про Ревізійні комісії, затвердженого з’їздом. Члени Ревізійних комісій беруть участь в роботі пленумів відповідних рад ветеранів з правом дорадчого голосу.

V

КОШТИ І МАЙНО

Кошти Організації ветеранів України та місцевих організацій ветеранів формуються із:

— субсидій, передбачених статтею 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», (які в межах своєї компетенції надають органи державної влади і місцевого самоврядування ветеранським організаціям фінансову підтримку з коштів відповідних бюджетів); статтею 87 Бюджетного Кодексу України (для фінансування всеукраїнських ветеранських організацій) та статтею 90 (для місцевих ветеранських організацій, які разом з органами влади, соціального захисту можуть розробляти свої програми для вирішення окремих соціальних і організаційних проблем);

-благодійної допомоги підприємств, організацій, установ, комерційних структур, окремих спонсорів, меценатів та інших добровільних внесків, членських внесків індивідуальних членів організації, які можуть збиратися в організації за рішенням її зборів;

-пасивних доходів у вигляді процентів дивідендів;

-активів, отриманих внаслідок ліквідації іншої неприбуткової організації такого самого виду.

Одержані в такий спосіб кошти використовуються на статутну діяльність первинних, районних, районних у містах, райміських, міських, обласних, Кримської Республіканської, Київської і Севастопольської міських організацій ветеранів, Організації ветеранів України в цілому та на матеріальне заохочення постійних працівників виконавчих апаратів рад ветеранів.

Відповідно до вимог статті 133 Податкового Кодексу України забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації ветеранів України, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Право розпоряджатися коштами належить радам всіх рівнів, в т.ч. первинних організацій ветеранів. Розпорядниками коштів є голови, а в разі відсутності — заступники голів рад.

Організації ветеранів можуть мати у власності будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення статутних обов’язків, яке безкоштовно надається їм органами державної влади і місцевого самоврядування відповідно зі статтею 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також майно придбане за рахунок власних коштів, або передане їм безкоштовно профспілковими та іншими організаціями. Ветеранські організації здійснюють права володіння, користування та розпорядження цим майном. Власність організацій ветеранів охороняється Законом.

Голови рад у відповідності з чинним законодавством видають накази, оозпорядження щодо господарської, організаційної та фінансової д яльності, затверджують штатний розпис працівників виконавчого апарату, їх функціональні обов’язки та положення про режим праці.

VI

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА СИМВОЛІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

16.Організація ветеранів України, організації ветеранів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районні, районні у містах, рай міські, міські організації ветеранів, первинні ветеранські організації є юридичними особами, вони мають у відповідних установах банку рахунки. Круглі печатки, штампи, бланки з відповідною назвою єдиних зразків затверджуються Радою Організації ветеранів України виготовляються на місцях. Організація має право бути позивачем та відповідачем у суді.

Організація має свою символіку: Прапор і Емблему.

Прапор складається з трьох двосторонніх горизонтальних полос — жовтого, синього і червоного кольорів, що символізують державний прапор України і приналежність старших поколінь, які під червоним Прапором захистили країну і перемогли у Другій Світовій війні та її вирішальній складовій — Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр., відбудували зруйноване війною народне господарство і беруть участь у розбудові нової держави.

На лицевій стороні Прапору відображені Емблема Організацїї- логотип «Батьківщина-мати» з меморіального комплексу національного музею історії України у Другій Світовій війні та назва Організації. На зворотній стороні відображений девіз Організації «За соціальний захист ветеранів».

VII ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

17.Діяльність Організації ветеранів України може бути припинена за рішенням з’їзду ветеранів України, а також у випадку реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) Організації, за рішенням суду, для чого створюється ліквідаційна комісія.

Відповідно до вимог статті 133 Податкового Кодексу України у разі припинення діяльності Організації ветеранів України її кошти, майно та активи передаються іншим (одній або кільком) неприбутковим (правонаступним) організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

VIII

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

18.3міни та доповнення до Статуту Організації вносяться на з’їзді та підлягають обов’язковій державній реєстрації.


Киевская городская Организация ветеранов Украины:

Подробнее

Основные события, мероприятия:

основные-события

Подробнее

Руководство Киевской городской организации ветеранов Украины:

Руководство Киевской городской организации ветеранов Украины

Подробнее

Комитеты:

Подробнее

Районные организации ветеранов:

Подробнее

Организация ветеранов Украины:

Подробнее

Жизнь районнных и первичных организаций:

Подробнее

Київ і кияни:

Подробнее

Дворец ветеранов:

Подробнее

Контакты:

Подробнее

Очерки по истории Великой Отечественной войны:

Подробнее

Новини Києва:

Подробнее
1

Показано 1 - 12 из 12 статей | Страница 1 из 1


Записей не найдено.


Київська міська організація ветеранів України